شورای پژوهشی

پروژه های پژوهشی  بر اساس گردش  کار مرکز پژوهش  تعریف و توسط شورای  پژوهش به تصویب می رسند.

اعضای  شورای  پژوهش شامل  نفرات ذیل است.

رئیس مجتمع

رئیس بهره بردای

رئیس خدمات فنی

رئیس تعمیرات

رئیس مرکز پژوهش

رئیس HSE