مطالعه شرایط  و آیین نامه

مرحله 1

دستور  العمل مالکیت فکری و ثبت اختراعات شرکت پتروشیمی رازی 

* هزینه ها ( در سایتiripo.ssaa.ir )

مشاوره و راهنمایی

مرحله 2

*مرکزپژوهش  شرکت پتروشیمی رازی     تلفن : 06152262712

تکمیل فرم اظهار نامه

مرحله3   

*راهنمای ثبت اظهار نامه اختراع( در سایت   iripo.ssaa.ir  )

*روش ثبت اظهارنامه وانواع درخواست اختراع داخلی شامل  دریافت قالب خام شرح و توصیف اختراع و ادعانامه( در سایت   iripo.ssaa.ir  )

*راهنمای نگارش شرح و توصیف اختراع ( لینک فایل)

*راهنمای نگارش ادعانامه ( لینک فایل)

*روش تایید حساب کاربری ( لینک فایل)

 

 

پیگیری  و رفع نقص

مرحله 4

مطابق  با گزارش  دریافتی از کارشناس اداره مالکیت معنوی  به صورت الکترونیکی  و پیغام کوتاه از طریق شماره همراه با پیگیری پرونده قابل رویت است .( این بخش دارای محدوده زمانی است)

انتخاب مرکزاستعلام

مرحله 5

لیست مراجع استعلام ( در سایت   iripo.ssaa.ir  )

دریافت نتیجه داوری

مرحله 6

در این مرحله نتیجه داوری اختراع به صورت الکترونیکی برای اداره مالکیت معنوی  توسط داور علمی  ارسال  می گردد.

   

ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

مرحله 7

پرداخت هزینه های آگهی و سپس  تایید متن آگهی دریافتی  از طریق سامانه و سپس انتشار آگهی

مراجعه به اداره ثبت اختراع جهت دریافت گواهی اختراع

در این مرحله وکیل  قانونی  به اداره کل مالکیت معنوی به صورت حضوری  مراجعه می کند و پرونده فیزیکی  که شامل  مدارک زیر است تشکیل می دهد.

1-دو نسخه اظهار نامه  امضاء شده با قید تاریخ و اسم کلیه مالکین و مخترعین

2- دو نسخه ادعانامه ، شرح و توصیف، خلاصه و نقشه امضاء شده با قید تاریخ و اسم توسط کلیه مالکین و مخترعین

3- یک نسخه کپی از کارت ملی و شناسنامه وکیل قانونی

4- اصل یا کپی برابر اصل وکالت نامه وکیل قانونی

5- نامه معرفی  وکیل  قانونی از جانب مدیر عامل  محترم شرکت به اداره مالکیت معنوی  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

6- اصل  روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران