مطالعه شرایط و آیین نامه

فرایند ثبت اختراع در پتروشیمی رازی

           فرایند ثبت اختراع توسط مخترع در مرکز پژوهش

            فرایند ثبت اختراع در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اختراعات مرکز پژوهش پتروشیمی رازی

55
44
33
22
11
Loading