مـقـدمـه

  شرکت پتروشیمی رازی در سال 1378 موفق به اخذ گواهینامــــه سیستم مدیریت کیفیت ISO9002:1994 برای واحدهای اسید سولفوریک گردید و در سال 1381 موفق به اخذ گواهینامـــه سیستمهای مدیریت یکپارچه IMS ( ISO9001:2000 – ISO14001:1996 – ISO18001:1999 ) از شرکت SGS شد.

 

به منظور استقـــــرار و انجام بهبـــود مستمر در سیستم های مدیریتی یکپارچــه ممیزیهای دوره ای از پیش برنامه ریزی شده و همچنین ممیزیهای مراقبتی سالانه در شرکت اجرا میشود در جهت نیل به دیدگاه فــرآینــدی و سوق دادن فعالیتهای شرکت به سمت مشتــری مــداری ، برنامـــه بازنگری فــرآینــدی و انجام آموزشهای مستمــر و کارگاههای آموزشی مـــد نظر قرار گرفت.

حاصل این تلاش نقشه فرآیندی شرکت می باشد که براساس نگرش فرآیندی طرح و پی ریزی شده است

 

 

تاریخچه

شرکت پتروشیـــمی رازی یکی از مهمترین کارخانه های تولید کودهای ازته و فسفاته و مواد شیمیایی کشور می باشد . اولین فاز این مجتمع در سال 1349و به دنبال عملیات ساختمانی چهار ساله به بهــره بــرداری رسیـد . این مجتمــع بزرگترین تولید کننده آمونیاک ، کود اوره ، اسید سولفوریک و گوگرد و تنها تولید کننده اسیـد فسفریک و کود دی آمونیوم فسفات در ایران عزیز می باشد . مواد اولیه مصرفی این مجتمع گازترش ، خاک فسفات ، آب و هوا می باشند که گاز مصــرفی از چاههایی به عمق 3960 الی4270 متر واقع در منطقه مسجد سلیمان تامین می شود . این گاز حاوی 24 درصــد سولفیـد هیدروژن می باشد و از طریق خط لوله 20 اینچی به طول 174 کیلومتر به مجتمــــع رازی ارسال می شود و بعد از جداسازی سولفید هیدروژن در واحد تصفیـــه گاز و سوزاندن آن گوگرد مذاب تولید شده به سه واحد اسید سولفوریک ارسال می شود و گاز شیرین  هم به واحد آمونیاک ارسال میشود . خاک فسفات از کشورهایی نظیر مراکش ، توگو ، اردن و تونس تامین می شود و از طریق کشتی ، حمل و در اسکلـه های اختصاصی این مجتمع تخلیه می شود و در انبار خاک فسفات جهت مصرف برای واحـد اسید فسفریک انبارش می شود . در واحد اسید فسفریک با بکار گیری خاک فسفات و اسید سولفوریک ، اسیــد فسفــریک تــولیــد می شود که در  واحـدهای دی آمونیوم فسفات جهت تولید کود فسفاته بکار می رود . گاز شیرین نیز بعنوان خوراک واحدهــای آمونیاک به همراه ازت هوا  ، به آمونیاک تبدیل می شود و آمونیاک حاصله بعد از ترکیب با دی اکسید کربن به اوره تبدیل می گردد . لازم به ذکر است که قسمتی از گوگرد مذاب مازاد جهت تبدیل شدن به گوگرد دانه بندی شــده به واحــد دانه بنـدی گوگرد ارسال می شود.

 

 

 

 

1- هدف :
هدف از تهیه نمــودار فرآیندی مجتمع پتروشیمی رازی اجرای الزام 4 – 1 استاندارد ISO 9001 ; 2008 می باشد

مطابق این الزام سازمان باید :
الف ) فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آنها را در سرتاسر سازمان شناسایی نماید .
ب ) توالی و تعامل این فرآیندها را تعیین کند .
ج ) معیارها و روشهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از اثربخشی عملیات و کنترل این فرایندها را تعیین نماید.
د ) از وجود منابع و اطلاعات لازم برای پشتیبانی عملیات و پایش فرآیندها اطمینان حاصل نماید .
ه ) فرآیندها را پایش و اندازه گیری و تحلیل کند .
و ) اقدامات اصلاحی برای دستیابی به نتایج برنامه ریزی شده و بهبود مستمر این فرآیندها را اجرا نماید .

 

2 – دامنه کاربرد :
دامنه کاربرد این نمودار فرآیندی ، کلیه فرآیندهای جاری مجتمع پتروشیمی رازی می باشد .

 

3 – مسئولیت :
مسئولیت اجرای هر فرآیند با مسئول تعیین شده در آن فرآیند می باشد .
مسئولیت تدوین و بازنگری این نمودار فرآیندی با دفتر تضمین کیفیت می باشد .
مسئولیت کلی فرآیندها با مدیریت ارشد یا نماینده مدیریت می باشد .

 

4 – تعاریف :
4- 1- فرآیند :
مجموعه فعالیتهایی را گویند که یک ورودی مشخص را به یک خروجی مشخص تبدیل می کند .
4- 2- مدیریت فرآیند :
به عوامل برنامه ریزی ، ایجاد ، اندازه گیری و بهبود فرآیندها با ورودیها و خروجیهای تعریف شده ، مدیریت فرآیند گویند .

 

 

 

الزامات سیستم مدیریت یکپارچه :

مجتمع پتروشیمی رازی یک سیستم مدیریت یکپارچه را ایجاد ، مدون ، اجرا و نگهداری نموده و بهبود مستمر می دهد که الزامات آن در نظامنامه مجتمع تشریح گردیده است . توالی و تعامل کلیه فرآیندهای شناسایی شده در سازمان ، معیارها و شاخصهای کنترلی آنها مطابق نمودار فرآیندی مجتمع پتروشیمی رازی تدوین شده و مورد استفاده قرار می گیرد . لازم به ذکر است که منابع و اطلاعات مورد نیاز جهت پشتیبانی عملیات و نظارت بر این فرآیندها و همچنین نحوه تحلیل این فرآیندها در نمودار فرآیندی مربوطه آمده است .
کلیه فرآیندهایی که توسط تامین کنندگان صورت می گیرد نیز شناسایی شده و بر اساس الزامات استاندارها ، کلیه آن فرآیندها مورد کنترل ، نظارت و ارزیابی واحدهای مرتبط سازمانی قرار می‌گیرند . قابل ذکر است کلیه تامین‌کنندگان موظفند کلیه الزامات استاندارهای مورد اشاره از جمله مدارک و سوابق الزامی را تهیه و تأمین نموده و در اختیار سازمان قرار دهند همچنین تامین کنندگان مرتبط نیز دردوره های زمانی مشخص ارزیابی می شوند .
کلیه مستندات از قبیل خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ، نظامنامه ، روشهای اجرایی و دستورالعملهای سازمان پتروشیمی رازی مطابق با نوع فعالیتهای این سازمان و در واحدهای مختلف سازمای مطابق با صلاحیت کارکنان تدوین گردیده است .

 

 

 

تاریخچه استانداردها درشرکت پتروشیمی رازی :

استانداردهای سیستمهای پنجگانه تا سال 2015  :

سال 2012-2015 : (1391-1394)

ISO9001:2008 , ISO14001:2004 , OHSAS18001:2007  ISO/TS29001:2010(QMS-TS) , HSE   (NO.6.36/210)

سال 2009:  ( 1388 )

ISO9001 : 2008 , OHSAS18001:2007 , ISO/TS29001:2007

سال  2007:  ( 1386)      

ISO/TS29001:2003

سال 2006:  (1385 )

 استقرار سیستم استاندارد IMS  ) مدیریت یکپارچه)

 ISO9001:2000,ISO14001:2004,OHSAS18001:1999

 استاندارد خاص آزمایشگاههای کیفی(ISO 17025)

سال 2005:  ( 1384 (

          HSE-MS

سال2002: ( 1381 )

ISO9001:2000 , ISO14001:2004 , OHSAS18001:1999

سال 1999: (  1378 )                 

                                                                                                   واحد اسید سولفوریک     ISO9002:1994