اطلاعیه 3 : ثبت نمایندگی ، عاملیت و شعب سازندگان اصلی در ایران ، ترکیه و خاورمیانه در لیست منابع
تاریخ نشر : 94/05/01 - معتبر تا اطلاع ثانویبدینوسیله به اطلاع کلیه شرکتهای نمایندگی انحصاری / نمایندگی فروش و خدمات / نمایندگی تجاری / توزیع کنندگان /عاملین رسمی فروش / شعب ، سازندگان اصلی داخلی یا خارجی که در ایران ، ترکیه و منطقه خاورمیانه مستقر میباشند ، میرساند ، جهت ثبت در لیست منابع شرکت پتروشیمی رازی ، لازم است طبق مراحل ذیل اقدام فرمائید :

مرحله اول : اگر تا کنون اقدام به ثبت نام در لیست منابع شرکت پتروشیمی رازی طبق ضوابط مندرج در اطلاعیه شماره 2 براساس فاز اول ارزیابی منابع خرید ننموده اید ، اتمام این مرحله الزامی است و نیاز است مدارک مندرج در مراحل دوم / سوم / چهارم را نیز به انظمام مدارک مندرج در اطلاعیه شماره 2 ارسال فرمائید

مرحله دوم (مختص نمایندگی ها) : چنانچه نمایندگی انحصاری / نمایندگی فروش و خدمات / نمایندگی تجاری / توزیع کننده هر یک از شرکتهای خارجی یا داخلی در ایران ، ترکیه و منطقه خاورمیانه هستید ، لازم است یکی از مدارک ذیل را تهیه و به آدرس پستی این امور مندرج در ذیل اطلاعیه ارسال فرمائید :
1- ارسال لینک صفحه وب سایت سازنده اصلی طی نامه ای با امضای مدیر عامل آن شرکت که در صفحه وب سایت آن شرکت به عنوان یک نمایندگی معرفی شده باشید
2- ارسال کپی برابر با اصل (در دفترخانه رسمی) نامه نمایندگی معتبر
3- ارسال کپی برابر با اصل (در دفترخانه رسمی) ترجمه رسمی (مترجم رسمی دادگستری) نامه نمایندگی معتبر
4- سازنده اصلی در سربرگ خود و با مهر و امضا مدیرعامل یا رئیس هئیت مدیره خود اقدام به معرفی شما به عنوان نماینده رسمی خود در ایران یا خاورمیانه نمایند و نامه نمایندگی مذکور را نیز تائید نمایند. و ارسال اصل نامه مذکور به آدرس پستی این واحد الزامی است.

مرحله سوم (عاملین مجاز) : شرکتهای عامل تولید کنندگان داخلی لازم است یکی از مدارک ذیل را تهیه و به آدرس پستی این امور مندرج در ذیل اطلاعیه ارسال فرمائید :
1- ارسال کپی برابر با اصل (در دفترخانه رسمی) نامه عاملیت
2- ارسال اصل نامه معرفی آن شرکت یا فروشگاه به عنوان عامل رسمی در سربرگ تولید کننده مربوطه خطاب به رئیس واحد ارزیابی و تعیین منابع خرید پتروشیمی رازی

مرحله چهارم (شعب) :
1- شعب شرکتهای داخلی : لازم است یکی از مدارک ذیل را تهیه و به آدرس پستی این امور مندرج در ذیل اطلاعیه ارسال فرمائید :
1-1- کپی برابر با اصل (در دفترخانه رسمی ) آگهی تاسیس شعبه مربوطه
1-2- کپی برابر با اصل گواهی اخذ شده از تولید کننده داخلی مبنی بر معرفی آن شرکت یا فروشگاه به عنوان شعبه تولید کننده مربوطه

2- شعب شرکتهای خارجی : لازم است یکی از مدارک ذیل را تهیه و به آدرس پستی این امور مندرج در ذیل اطلاعیه ارسال فرمائید :
2-1- کپی برابر با اصل (در دفترخانه رسمی ) آگهی تاسیس شعبه مربوطه در ایران
2-2- کپی برابر با اصل (در دفترخانه رسمی ) گواهی اخذ شده از سازنده اصلی خارجی مبنی بر معرفی آن شرکت به عنوان شعبه سازنده اصلی مربوطه

توجه :
• کلیه مدارکی که در مراحل گذشته درخواست شده است ، میباست از اعتبار زمانی برخوردار باشند
• مجددا تاکید میشود ، برابر با اصل مدارک مذکور باید در دفترخانه های رسمی انجام پذیرد
• آدرس پستی این امور : بندرامام خمینی (ره) – منطقه ویژه اقتصادی – شرکت پتروشیمی رازی –ساختمان اداره تدارکات –واحد ارزیابی و تعیین منابع – صندوق پستی 161
• پتروشیمی رازی محق به حفظ منافع خود در هریک از خریدهای خود می باشد و ملزم به استعلام گیری صرفا به روش عدم الزام به برگزاری مناقصه و خرید صرف فقط از شعب یا نمایندگی ها نمی باشد.
• مدارک ارسالی مسترد نمیگردد