مناقصه و مزایده

 

                                  آگهی مناقصه سیستم اعلام و اطفا حریق

                                 آگهی مناقصه بروز رسانی سیستم رادیویی

                                 آگهی مناقصه عملیات ارزیابی کیفیت پوشش نواری Wrapping خط لوله گاز ترش

                                 آگهی مناقصه احیاء دو خط کیسه زنی کود اوره و بارگیری کامیون واحد بسته بندی

                                 آگهی مناقصه به روز رسانی سیستم واحد دانه بندی گوگرد

                                  آگهی شناسایی پیمانکار جهت بروز رسانی سیستم وایبریشن کمپرسورهای واحدهای آمونیاک 1و2

                                 آگهی مناقصه عملیات طراحی، تهیه و نظارت بر ساخت و نظارت بر نصب یک دستگاه مبدل حرارتی واحد آمونیاک 3

                                  آگهی مناقصه نظارت بر ساخت  و نظارت بر نصب در واحد یک دستگاه مبدل حرارتی خاص واحد آمونیاک3