مناقصه و مزایده

 

  آگهی مزایده فروش خودروهای مازاد حداکثر تا 1400/7/14 

   آگهی شناسایی پیمانکار جهت بازسازی سر درب ورودی مجتمع ، مشابه با سر درب چوبی موجود حداکثرتا تاریخ 31مرداد1400

   آگهی مناقصه سیستم اعلام و اطفا حریق

   آگهی مناقصه بروز رسانی سیستم رادیویی

    آگهی مناقصه عملیات ارزیابی کیفیت پوشش نواری Wrapping خط لوله گاز ترش

    آگهی مناقصه احیاء دو خط کیسه زنی کود اوره و بارگیری کامیون واحد بسته بندی

   آگهی مناقصه به روز رسانی سیستم واحد دانه بندی گوگرد

    آگهی شناسایی پیمانکار جهت بروز رسانی سیستم وایبریشن کمپرسورهای واحدهای آمونیاک 1و2

    آگهی مناقصه عملیات طراحی، تهیه و نظارت بر ساخت و نظارت بر نصب یک دستگاه مبدل حرارتی واحد آمونیاک 3

    آگهی مناقصه نظارت بر ساخت  و نظارت بر نصب در واحد یک دستگاه مبدل حرارتی خاص واحد آمونیاک3

    آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکار جهت خرید و نصب و راه اندازی سی انجمن از استانداردهای مورد استفاده