ارتباط با مدیران

آیهان کارایاما

رئیس هیئت مدیره

صادق قایقچی

نایب رئیس هیئت مدیره

طاهر اوکوتان

مدیر عامل

حمید مهجوبی

رئیس بهره برداری

عبدالرضا ایروانی

رئیس بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

احمت یازیجی اوغلو

رئیس اداره فروش

لیلا جهانگیری

رئیس امور حقوقی و قراردادها

منوچهر قریب

رئیس تضمین کیفیت