دستاوردها و موفقیت های کلیدی سازمان:

- استقرار سیستم مدیریت کیفیت IMS ( هم اکنون این ویرایش ها به روز و مستقر شده اند)

-استقرار سیستم های مدیریتی IMS

-استقرار سیستم مدیریتی HSEMS و استقرار سیستم مدیریتی ISOTS29001

- گواهینامه اهتمام به سر آمدی در مدل تعالی EFQM ( سال 85)

- گواهینامه تعهد به تعالی (سال 86)

- انتخاب شرکت به عنوان واحد نمونه صنعتی (سال 87)

- کسب رتبه یکی از 5 شرکت تلاشگر ایران در زمینه استقرار مدیریت دانش _ سالهای 88و 89 و90)

- دریافت تندیس بلورین 10 شرکت برتر ایران ( سالهای 90 و 91)

- دریافت تقدیر نامه 4 ستاره از تعالی پتروشیمی ( سال 90)

- دریافت تندیس صادرات و سرمایه گذاری خارجی ( سالهای 90 و 91)

- دریافت تندیس مدیریت دانش ( سال 91)

- دریافت جایزه ملی مدیریت دانش (سال 92)

- دریافت تندیس بلورین چهارمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی (سال 92)

- دریافت تندیس بلورین پنجمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی ( سال 93)

- راهیابی به 5 فینالیست برتر جایزه سازمان دانشی برتر ( MAKE) (سال93)