اطلاعات تکمیلی

اسماعیل بردیده
رئیس مجتمع - رئیس مجتمع

کارشناسی

061522-62454

061522-62006

بندر امام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161

9

-رئیس مجتمع

-رییس خدمات فنی

-معاون خدمات فنی

-رییس مهندسی فرآیند

-معاون مهندسی فرآیند

-مهندس ارشد فرآیند آمونیاک و اوره

-مهندس فرآیند واحدهای آمونیاک

ارسال ایمیل

ارسال پیام به اسماعیل بردیده