اطلاعات تکمیلی

رضا زرین آبادی
تدارکات و هماهنگی کالا - رییس تدارکات و هماهنگی کالا

کارشناسی ارشد

061522-62651

061522-62133

بندر امام خمینی ، آژانس پستی صندوق پستی 161

7

مهندس بازرسی فنی(پتروشیمی فارابی1370)

مهندس تعمیرات مکانیک واحدهای آمونیاک (سال 1371)

سرپرست عملیات ماشین آلات سنگین(سال 1372)

رئیس عملیات گازرسانی مسجد سلیمان(سال 1374)

رئیس برنامه ریزی تعمیرات(سال 1377)

معاون مهندسی عمومی(سال 1378)

معاون تدارکات وانبار(سال 1380)

رئیس تدارکات و امور هماهنگی کالاسال 1383 تا کنون)

ارسال ایمیل

ارسال پیام به رضا زرین آبادی