اطلاعات تکمیلی

احمت یازیجی اغلو
فروش - رئیس فروش

کارشناسی

09163533085

06152263269

06152263244

بندر امام خمینی ، سایت 5 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت پتروشیمی رازی، آژانس پستی 113، صندوق پستی 161-4- 63565

2


ارسال ایمیل

ارسال پیام به احمت یازیجی اغلو