اطلاعات تکمیلی

صادق قایقچی
هیئت مدیره - نایب رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد

061522-63253

061522-63255

13


ارسال ایمیل

ارسال پیام به صادق قایقچی