اطلاعات تکمیلی

عبدالحسن فرجی
خدمات فنی و فناوری اطلاعات - رئیس خدمات فنی و فناوری اطلاعات

کارشناسی

061522-62367

061522-62451

بندر امام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161

16

ارسال ایمیل

ارسال پیام به عبدالحسن فرجی