اطلاعات تکمیلی

عبدالرضا ایروانی
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) - رئیس بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE)

کارشناسی

061522-62421

061522-62414

بندرامام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161

18

 

ارسال ایمیل

ارسال پیام به عبدالرضا ایروانی