اطلاعات تکمیلی

علیرضا متین نیا
روابط عمومی - رئیس روابط عمومی

کارشناسی

0652266-2060

0652266-2190

بندر امام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161

17

- رئیس روابط عمومی

-کارشناس آموزش

ارسال ایمیل

ارسال پیام به علیرضا متین نیا