اطلاعات تکمیلی

سید رضا میر
بازرسی و حسابرسی داخلی - رئیس بازرسی و حسابرسی داخلی

کارشناسی

061522-63252

بندر امام خمینی .صندوق پستی 161 .مجتمع پتروشیمی رازی

16


ارسال ایمیل

ارسال پیام به سید رضا میر