اطلاعات تکمیلی

علی اکبر احمدی دشتی
مدیریت عامل - مدیر عامل

کارشناسی

061522-62468

061522-62079

بندر امام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161

1

سوابق کار و مسئولیت ها :

1- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی رازی

2- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی خراسان

3- رئیس مجتمع پتروشیمی خراسان

4- معاون مجتمع پتروشیمی خراسان

5- معاون خدمات فنی پتروشیمی شیراز

6- رئیس مهندسی عمومی پتروشیمی شیراز

7- رئیس بازرسی واحدهای تولیدی پتروشیمی شیراز

8- بازرسی فنی واحدهای تولیدی طرح گسترش پتروشیمی شیراز

9- بازرسی فنی پالایشگاه شیراز و لاوان

10- بازرسی فنی پالایشگاه آبادان

11- کارمند دانشجوی پیمانی دانشکده نفت آبادان

ارسال ایمیل

ارسال پیام به علی اکبر احمدی دشتی