شرکت شقایق سازه‌رنگین (ایرانی)

شرکت شقایق سازه‌رنگین شرکتی با ملیت ایرانی است که یکی از سهامداران شرکت پتروشیمی رازی می‌باشد.

شقایق سازه‌رنگین

میزان سهم

 

11.95%