شرکت سامان شیمی خاورمیانه یکی از سهامداران شرکت پتروشیمی رازی می‌باشد.

سامان شیمی خاورمیانه

میزان سهم

 

7/17%