English
 
جمعه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷, ۰۹:۲۵
به شرکت پتروشیمی رازی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ 94/05/24 لغایت 94/07/08برای هر کیلوگرم 3150 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ 94/07/09لغایت 94/10/10 برای هر کیلوگرم 3150 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ 94/10/11لغایت   95/1/12برای هر کیلوگرم  3200 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ  95/1/13لغایت 95/04/10برای هر کیلوگرم 3400 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ  95/04/11لغایت 95/07/09برای هر کیلوگرم 3400 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ  95/07/10لغایت 95/10/11برای هر کیلوگرم 3400 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ  95/10/12لغایت 96/01/10برای هر کیلوگرم 3400 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ  96/01/12لغایت 96/04/9برای هر کیلوگرم 3400 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ  96/04/10لغایت 96/07/8برای هر کیلوگرم 3400 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ  96/10/29لغایت 96/11/11برای هر کیلوگرم 4100 ریال می باشد.