نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ 94/05/24 لغایت 94/07/08برای هر کیلوگرم 3150 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ 94/07/09لغایت 94/10/10 برای هر کیلوگرم 3150 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ 94/10/11لغایت   95/1/12برای هر کیلوگرم  3200 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ  95/1/13لغایت 95/04/10برای هر کیلوگرم 3400 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ  95/04/11لغایت 95/07/09برای هر کیلوگرم 3400 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ  95/07/10لغایت 95/10/11برای هر کیلوگرم 3400 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ  95/10/12لغایت 96/01/10برای هر کیلوگرم 3400 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ  96/01/12لغایت 96/04/9برای هر کیلوگرم 3400 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ  96/04/10لغایت 96/07/8برای هر کیلوگرم 3400 ریال می باشد.

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ  97/05/28لغایت 97/07/8برای هر کیلوگرم 4800 ریال می باشد

نرخ اسید سولفوریک این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ  97/08/6لغایت 97/09/6برای هر کیلوگرم 6050 ریال می باشد

نرخ محصول دی آمونیم فسفات این مجتمع جهت عرضه در بازار از مورخ  97/05/28  تا 97/07/08برای هر کیلوگرم 35500 ریال می باشد