عنوان پروژه :بررسی علت خوردگی فین فن های بخش CO2واحد آمونیاک 3
واحد : امونیاک3

هدف : بررسی عوامل ایجاد خوردگی وارائه راهکار

زمینه : خوردگی
توانائی همکاری پرسنل مجتمع : 50%


شرح مختصر :
واحد آمونیاک 3 دارای 8 عدد فین فن(AE 2001) می باشد که اخیراتیوپ های ورودی به این مبدل ها در قسمت ابتدایی دچار خوردگی می شوند که منجر به تعویض کامل 2 عدد از آنها و ترمیم دیگر تیوپها شد. عمده خوردگی مشاهده شده از نوع سایشی می باشد. در این پروژه در نظر است عوامل ایجاد خوردگی مورد بررسی قرار گیرد.