لیست پروژه های تحقیقاتی

 به نام خدا

از کلیه متقاضیان درخواست می شود بر اساس شناسنامه پروژه پیشنهادی فرم پیشنهاد پروژه را تکمیل و به مرکز پژوهش پتروشیمی رازی از طریق

n.nomani@razip.comایمیل :

فاکس 2286-0615226  ارسال نمایید.

 


 

فرم پروژه های تحقیقاتی فرم پروژه های تحقیقاتی
فرم پیشنهاد پروژه فرم پیشنهاد پروژه