لیست پروژه های تحقیقاتی

 به نام خدا

از کلیه متقاضیان درخواست می شود بر اساس شناسنامه پروژه پیشنهادی فرم پیشنهاد پروژه را تکمیل و به مرکز پژوهش پتروشیمی رازی از طریق

v.ghaedi@razip.com ایمیل :

فاکس 2286-0615226  ارسال نمایید.

 

بررسی فنی واقتصادی استفاده از گاز CO2 مازاد تولیدی واحدهای آمونیاک
دفع پرندگان از انبارهای محصول اوره ودی آمونیم فسفات جهت کاهش آلودگی محصول صادراتی

فرم پروژه های تحقیقاتی فرم پروژه های تحقیقاتی

فرم پیشنهاد پروژهفرم پیشنهاد پروژه

آدرس : بندر امام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161

دفتر فروش : 62147-522-061
تلفنخانه : 88945001-021
مدیریت ارتباط با مشتری : 06152262111
تلفن :8-41517-523-061
دورنگار:7-62096-522-061 
دور نگار دفتر فروش:62140-522-061