پروژه های در حال اجرا:

  1. استفاده از هیدروزن مازاد خط 6 جهت افزایش تولید واحدهای آمونیاک

  2. آنالیز شکست شافت گیربکس کمپرسور 103 واحد آمونیاک وارائه راهکار اجرایی جهت جلوگیری از حادثه مشابه

  3. آنالیز تخریب نازل ریفرمر ثانویه واحدهای آمونیاک وارائه راهکار اجرایی جهت بهبود کارایی وطول عمر آن