مرحله یک:مطالعه شرایط  و آیین نامه

 

دستور  العمل مالکیت فکری و ثبت اختراعات شرکت پتروشیمی رازی 

* هزینه ها ( در سایتiripo.ssaa.ir)

 

 

مرحله دو:مشاوره و راهنمایی

 

*مرکزپژوهش  شرکت پتروشیمی رازی     تلفن : 06152262712

 

 

 

مرحله سه :تکمیل فرم اظهار نامه

 

*راهنمای ثبت اظهار نامه اختراع( در سایت   iripo.ssaa.ir  )

*روش ثبت اظهارنامه وانواع درخواست اختراع داخلی شامل  دریافت قالب خام شرح و توصیف اختراع و ادعانامه( در سایت   iripo.ssaa.ir  )

*راهنمای نگارش شرح و توصیف اختراع

*راهنمای نگارش ادعانامه

*روش تاییدحساب کاربری

 

 

مرحله چهار :پیگیری  و رفع نقص 

مطابق  با گزارش  دریافتی از کارشناس اداره مالکیت معنوی  به صورت الکترونیکی  و پیغام کوتاه از طریق شماره همراه با پیگیری پرونده قابل رویت است .( این بخش دارای محدودی زمانی است)

 

 

 

مرحله پنج :انتخاب مرکزاستعلام 

لیست مراجع استعلام ( در سایت   iripo.ssaa.ir  )

 

 

مرحله شش :دریافت نتیجه داوری

 

در این مرحله نتیجه داوری اختراع به صورت الکترونیکی برای اداره مالکیت معنوی  توسط داور علمی  ارسال  می گردد. 

 

 

 

مرحله هفت :ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

پرداخت هزینه های آگهی و سپس  تایید متن آگهی دریافتی  از طریق سامانه و سپس انتشار آگهی

 

 

مرحله هشت:مراجعه به اداره ثبت اختراع جهت دریافت گواهی اختراع

در این مرحله وکیل  قانونی  به اداره کل مالکیت معنوی به صورت حضوری  مراجعه می کند و پرونده فیزیکی  که شامل  مدارک زیر است تشکیل می دهد.

1-دو نسخه اظهار نامه  امضاء شده با قید تاریخ و اسم کلیه مالکین و مخترعین

2- دو نسخه ادعانامه ، شرح و توصیف، خلاصه و نقشه امضاء شده با قید تاریخ و اسم توسط کلیه مالکین و مخترعین

3- یک نسخه کپی از کارت ملی و شناسنامه وکیل قانونی

4- اصل یا کپی برابر اصل وکالت نامه وکیل قانونی

5- نامه معرفی  وکیل  قانونی از جانب مدیر عامل  محترم شرکت به اداره مالکیت معنوی  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

6- اصل  روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران