نیازهای پژوهشی

به کارگیری پکیج های سیار یا ثابت جهت حذف نمکهای پایدارحرارتی از محلول aMDEA گردشی در سیستم  CO2 Removal واحد آمونیاک