بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در اوایل سال 1360 بنابر ضرورتی که در امر خود اتکائی علمی احساس گردید ‚ جرقه های فعالیتهای تحقیقاتی در صنعت پتروشیمی زده شد . گرچه این فعالیتها در آغاز سازمان یافته نبود ، ولی بعدها و بخصوص در زمان تهیه و تدوین برنامه دوم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، کمیته ای تحت عنوان کمیته تحقیق وتوسعه و جهت برنامه ریزی تشکیل و فعال گردید .
در سال 1373 در امور کل مهندسی و پژوهشی تولید و  زیر نظر مدیریت عملیات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، اداره پژوهشی و توسعه مجتمعها ایجاد و فعالیتهای مفیدی را در سطح مجتمعهای پتروشیمی شروع نموده و د رمجتمعهای پتروشیمی بندر امام و اراک دو هسته پژوهشی و توسعه بوجود آمد .
لیکن نیاز روز افزون صنایع پتروشیمی به کارهای تحقیقاتی ، موجب بسط و گسترش این سازمان و جدا شدن دو مجموعه مهندسی و پژوهشی شده که سرانجام در تاریخ 76/10/10 بر طبق مصوبه 747 هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، ایجاد امور تحقیق وتوسعه زیر نظر مدیریت کنترل تولید و واحدهای تحقیق وتوسعه در هشت مجتمع پتروشیمی وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و  زیر نظر رؤسای مجتمعها به تصویب رسید و با این راهکار ، تحقیقات به کارخانجات پتروشیمی وارد شد .
شکل گیری و آغاز بکار تحقیق و توسعه در پتروشیمی رازی همزمان با سایر مجتمعها از ابتدای اسال 1377 میباشد .
این مرکز تا کنون موفق به عقد قرارداد 137مورد پروژه های تحقیقاتی گردیده که ازمجموع 137 قرارداد منعقد شده همه به پایان رسیده ا ند و5 پروژه دردست اجراست.

 

آدرس : بندر امام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161

دفتر فروش : 62147-522-061
تلفنخانه : 88945001-021
مدیریت ارتباط با مشتری : 06152262111
تلفن :8-41517-523-061
دورنگار:7-62096-522-061 
دور نگار دفتر فروش:62140-522-061