ارزش‌های فردی و سازمانی شرکت پتروشیمی رازی

ارزش‌های سازمانی :

 

رضایت کارکنان

شایسته سالاری

ایمنی سرمایه انسانی

بهره‌وری

بهبود مستمر

 

ارزش‌های فردی :

 

رعایت کرامت انسانی

انتقادپذیری

صداقت

عدالت رعایت نظم

آدرس : بندر امام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161

دفتر فروش : 62147-522-061
تلفنخانه : 88945001-021
مدیریت ارتباط با مشتری : 06152262111
تلفن :8-41517-523-061
دورنگار:7-62096-522-061 
دور نگار دفتر فروش:62140-522-061