ارزش‌های فردی و سازمانی شرکت پتروشیمی رازی

ارزش‌های سازمانی :

 

رضایت کارکنان

شایسته سالاری

ایمنی سرمایه انسانی

بهره‌وری

بهبود مستمر

 

ارزش‌های فردی :

 

رعایت کرامت انسانی

انتقادپذیری

صداقت

عدالت رعایت نظم