هیئت مدیره
مدیریت عامل
رئیس مجتمع
مرکز پژوهش
بهره برداری
خدمات فنی و فناوری اطلاعات
کشتیرانی و انبار محصول
روابط عمومی
بازرسی و حسابرسی داخلی
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE)
امور حقوقی و پیمانها