گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص پرونده شماره 940673 و اتهامات مطرح شده برای پتروشیمی رازی در سال 1389

دوستان گرامی درچند روز گذشته خبرهایی در خصوص بدهی 330 میلیون دلاری پتروشیمی رازی به شرکت نفت و همچنین تخلف مدیر عامل این شرکت در شبکه های اجتماعی درج شده که این خبر صحت ندارد .با توجه به گزارش پیوست مشخص است که پتروشیمی رازی مصرف بی رویه نداشته است.

 

 

 مطابق گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری (آقایان عبدالحسین بشیری ، علی احمدی ، بهروزتجلی ، محسن کسائی زاده و بهداد جوان بخت ) درخصوص پرونده شماره 940673 به شعبه شماره 6 بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب اهوازدربهمن ماه سال 1389 سه اتهام برای پتروشیمی رازی درنظرگرفته شده که بشرح ذیل اعلام میگردد.

1-    محاسبه گازترش برداشتی از میدان گازی ژوراسیک براساس آمارمیزان اسیدسولفوریک وگوگرد تولیدی پتروشیمی رازی:

الف ) کارشناسان میزان گازترش برداشتی برای تولید گوگردگرانول ازابتدای خصوصی سازی تاتاریخ تهیه گزارش را 470572 میلیون استاندارد فوت مکعب باضریب تبدیل اشتباه  8.4238  (میزان گازترش برحسب میلیون استاندارد فوت مکعب* ضریب = تن گوگرد) محاسبه نموده اند. که اولاضریب یادشده مطابق طراحی اولیه واحد 9.134 ومتوسط عملی آن طی سالهای 92 لغایت 98 براساس کنتورموردتایید شرکت ملی نفت ایران وهمچنین معاونت اداره نظارت برصادرات ومبادلات نفتی برابر8.84 میباشد.

ب) ازآنجائیکه ماده اولیه برای تولیداسید سولفوریک گوگردمیباشد ونه H2S کارشناسان متاسفانه  به اشتباه مقدارگازترش برداشتی برای اسیدسولفوریک را85893 میلیون استاندارد فوت مکعب فرض نموده اند برای اثبات این موضوع چنانچه به آمارفروش گوگردوتولیدگوگرد مراجعه شود اشتباه محاسباتی کارشناسان محرزخواهدشد.

ج) میزان گازافشاء نشده مطابق گزارش کارشناسان  104123 میلیون استاندارد فوت مکعب میباشد که چنانچه مقدار85893 میلیون استاندارد فوت مکعب مربوط به اسیدسولفوریک کم شود 18230 میلیون استاندارد فوت مکعب باقی خواهدماند.وچنانچه ضریب اصلاح گردد 22155 میلیون استاندارد فوت مکعب به پتروشیمی رازی گازترش تحویل نگردیده ولی بهای آن توسط پتروشیمی رازی پرداخت شده است.

 

 

 

|مایعات گازی:

     ازآنجائیکه تاقبل ازسال 93 مالکیت میعانات گازی ورودی به واحدنم زدائی مشخص نبوده است پتروشیمی رازی بارها درمراجع مختلف اعلام نموده درصورت مشخص شدن مالکیت پس ازکسرهزینه های عملیاتی بهای مایعات فروخته شده رابه مالک عودت خواهدداد.

 

 

2-  گازبرداشتی ازچاه 163:

       ازآنجائیکه وضعیت گازبرداشتی ازچاه 163 بعد ازسال 93 مطابق قرارداد بین شرکتهای نفت ایران و پتروشیمی رازی کاملا"مشخص میباشد شرکت رازی مطابق این قراردادها برای سال های 86 لغایت 93 عمل خواهدنمود.لازم بتوضیح است گازبرداشتی ارچاه مذکورنیمه ترش میباشدوپس ازشیرین سازی بخش عمده آن تحویل شرکت نفت می گردد..مطابق قرارداد سالهای 1398لغایت 1401 مقررگردیده است هزینه شیرین سازی کمافی السابق توسط پتروشیمی رازی پرداخت وبامقدارجزئی برداشتی توسط پتروشیمی رازی تهاترگردد بهرحال ازآنجائکه شرکت نفت درحال نصب کنتوردرمسیرگازشیرین دریافتی خودمیباشد چنانجه مشخص شود هزینه های شیرین سازی بامقدارجزئی گازشیرین برداشتی توسط مجتمع رازی قابل تهاترنمیباشد هزینه های اضافی راپرداخت خواهدنمود

 

 

 

۲۵ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۲۱

اظهار نظر


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید