English
 
شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶, ۱۸:۰۷
به شرکت پتروشیمی رازی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
اعلام اسامی قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی پتروشیمی رازی
اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پتروشیمی رازی از سوی کمیته عالی نظارت بر آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی اعلام گردید.
باسلام ودعای خیر
بدینوسیله ازهمه عزیزانی که درآزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی بعنوان شرکت کننده ثبت نام وتاپایان مراحل آزمون ومصاحبه دردوره ای سه ماهه پیگیرحضورونتایج بودند تقدیرنموده وهرگونه نقص دراجراراکه باعث دل نگرانی شده باآرزوی صبرطلب بهبودوگذشت می نمائیم
ازگروه اجرائی که ازاولین اقدام تامراحل پایان کاردربرگزاری هرچه مناسب تراین فرایندمهم نقش ایفاءنمودندتقدیروتشکرمی نمایدولازم می بیندهمزمان بااعلام نتایج بابیان سرفصل های اقدامات انجام شده گوشه ای ازحجم فعالیت صورت گرفته راباستحضارهمه عزیزان رسانده وبهروزی وتوفیق همگی را ازقادرمتعال مسئلت بنماید
بدینوسیله نتایج نهائی آزمون استخدامی را بعدازنتیجه آزمون علمی وجمع بندی سوابق وپایان نامه مرتبط ومصاحبه ومشاوره روانشناختی باطلاع شرکت کنندگان محترم می رساندمزید اطلاع اداره کارواشتغال منطقه ویژه اقتصادی دراین آزمون که باثبت نام 3939 نفرروبروگردید باحضور2186شرکت کننده درآزمون کتبی همراه بودکه درمرحله اول 196 نفرجهت مصاحبه پذیرفته وپس ازمصاحبه بارعایت جذب حداقل 50درصدبومی به مرکزیت ماهشهروبندرامام خمینی وسایرشهرهای استان خوزستان وغیربومی ازسایراستانهادرمجموع تعداد59 نفربرگزیده شدندمزیداستحضاراداره کارواشتغال منطقه ویژه اقتصادی ازاین تعداد به ترتیب 22نفربومی منطقه ماهشهروبندرامام خمینی،20نفربومی خوزستان و 17نفرازسایراستانها پذیرفته شدندکه به همه این عزیزان تبریک عرض می کنیم
لازم است   ازهمه داوطلبانی که حداقل لازم رابدست آورده اما بدلیل ظرفیت پذیرش دراین دوره فرصت همکاری فراهم نگردید نیز تقدیرنمود امیدواریم توفیق حاصل شود درفرصت های آتی جذب نیروبابهره مندی ازبانک نتایج آزمون علمی ومصاحبه نسبت به دعوت به همکاری سایرداوطلبان اقدام گردد.
باطلاع کلیه پذیرفته شدگان می رساندجهت تکمیل پرونده ومراحل طب صنعتی وشروع دوره آموزشی بادریافت دعوتنامه رسمی که به آدرس اعلام شده ارسال می شود خودراراس ساعت 9صبح درتاریخ دوشنبه 14تیرماه به آدرس بندرامام خمینی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مرکزآموزش فنون جنوب پتروشیمی معرفی نمایند بدیهی است که تاریخ پذیرش غیرقابل تمدید وهمه پذیرفته شدگان درهمین روزپذیرش وعدم حضورمنجربه دعوت ازافرادذخیره بانک موجودهررشته خواهدبود
پذیرفته شدگان غیربومی منطقه جهت هماهنگی اسکان ازروز12لغایت13تیرماه باتلفن آموزش مجتمع 06522662331هماهنگ نمایند
 
                                 
                               کمیته عا لی نظارت برآزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی
  
 
سرفصل اقدامات صورت گرفته دراولین ازمون استخدامی بعدازخصوصی سازی
اعلام نیازنیروی انسانی وسمت های خالی سازمان فعلی شرکت
جلسات مدیریت وتوجیه نیازمجتمع به جذب نیروی جدیددررشته های فنی باتوجه به آمارانتقال
طرح درهیئت مدیره واخذمصوبه استخدام
ارائه پیش نویس ودستورالعمل جذب به امورمختلف جهت اخذنظرات
جلسات پیوسته تاتعیین رشته وگرایش وتعدادنهائی درکمیته عالی نظارت
اماده سازی اطلاعیه ودستورالعمل آزمون بعدازاصلاحات مکرر
رایزنی باشرکت های مختلف واخذتجارب ومذاکره با3دانشگاه که سابقه اجرای ازمون استخدامی داشتند
جلسات مکرربااداره کارواشتغال منطقه ویژه وتعیین تکلیف تعریف بومی وتخصیص سهمیه به نیروی بومی ودرج شرایط دراطلاعیه
انتخاب دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران جهت عقدقرارداد اجرای برنامه نرم افزاری مکانیزه ازثبت نام الکترونیکی تا تدبیرپرسش وپاسخ وصدورکارت شرکت درجلسه الکترونیکی وطراحی سئوال وقرنطینه وچاپ وتوزیع وبرگزاری ازمون درمناطق موردنظرشرکت
عقدقرارداد بعدازچندنوبت اصلاح شرایط کاربامجری برگزاری آزمون
تنظیم برنامه زمان بندی جهت شروع رسمی برنامه
صدوراطلاعیه درتاریخ 28 اسفند88درسطح مجتمع وادارات کارمنطقه
درج اطلاعیه درسایت رازی 29اسفند
ارتباط مستمربادانشگاه جهت لینک باسایت رازی وطراحی فرم پیشنهادی ثبت نام وسایرفرم ها
پیگیری پخش تیزرتلوزیونی
شروع ثبت نام اینترنتی درسایت رازی ازمورخ 14فروردین مطابق اعلام دراطلاعیه
صدوراطلاعیه ازمون دردوروزنامه ایران وروزنامه نورخوزستان دریک نوبت باشروع ثبت نام
پاسخگوئی روزانه اموراداری به سئوالات درسایت ورفع اشکالات فنی درارتباط مستمربامجری برگزاری
اخذگزارش لحظه ای ازپیشرفت ثبت نام وگزارش روزانه
پایان ثبت نام پایان وقت اداری مورخ23 فروردین
تفکیک 3939نفرثبت نامی براساس رشته واستان
تقسیم بندی داوطلبان جهت ازمون در3حوزه ماهشهروتهران وشیراز
اعلام حوزه ازمون به داوطلبان ازطریق سایت وکدرهگیری وکدملی
ایجادفرصت جهت اصلاح اطلاعات وتغییرحوزه امتحانی متقاضیان درحدامکان سیستم
تعیین نماینده جهت اعزام به 3حوزه شیراز-ماهشهر- تهران وارسال معرفی نامه
تعیین نماینده های دانشگاه وارسال ادرس دقیق برگزاری هرحوزه
حضوریک روزقبل ازبرگزاری ازمون درحوزه های برگزاری وهماهنگی بانماینده دانشگاه
برگزاری آزمون درتاریخ سوم اردیبهشت همزمان در3حوزه شهری وچندمحل برگزاری مطابق برنامه درحضورناظرین اجرائی
تنظیم صورتجلسه حاضرین وغائبین هرحوزه وبسته بندی ومهروموم پاسخنامه ها
هماهنگی اخذنتایج اولیه علمی براساس تفکیک سه گروه بومی ماهشهروبندرامام /خوزستان /وسایراستانها
طرح نتایج درکمیته عالی نظارت وتعیین سهمیه دعوت به مصاحبه حداقل3برابرازمون علمی برای مصاحبه درهررشته
اعمال 10 درصدامتیازویژه فرزندان کارکنان/ایثارگران مطابق اطلاعیه
تنظیم متن پذیرفته شدگان ازمون کتبی ودعوت به مصاحبه وامکان رویت باکدرهگیری
تنظیم جدول تفکیک هررشته در4روزبرای مصاحبه وتعیین تاریخ مصاحبه هرنفرجهت اعلام ازسایت
اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول از20اردیبهشت
برقراری جلسات تدوین وبازنگری فرم مصاحبه
شناسائی وهماهنگی باگروه روانشناسی جهت طراحی سئوال وامادگی مشاوره
پیشنهادوتعیین گروه مصاحبه هررشته درکمیته نظارت
اعلام به امورمربوطه جهت جلسه توجیهی باگروه مصاحبه دراخرین روزکاری قبل ازمصاحبه
تعیین گروه پذیرش پرسنلی وتدارک فرم ها وپوشه وملزومات موردنیازاستخدام
آماده سازی آموزش جهت استقرار5گروه مصاحبه ومشاوره
تعیین گروه همراه مصاحبه وتکمیل پرونده تامین نیرو
اماده سازی محل رستوران ویژه جهت استقراراولیه ومعارفه وگروه پذیرش
هماهنگی باحراست جهت ورود داوطلبین واسقراریکدستگاه هیوندا جهت جابجائی به رستوران
درج راهنما درمحل های موردنیاز
تعیین رابط جهت انتقال گروه پذیرش شده ازرستوران به اموزش
اسسقرارهمه گروه ها نیم ساعت قبل ازشروع مصاحبه درمحل تعریف شده
شروع پذیرش واخذومطابقت مدارک ازاول خرداد مطابق برنامه جهت انجام برنامه مصاحبه وادامه تا4روز
معارفه اولیه دررستوران توسط رئیس اموراداری وشرح روند ازمون ومصاحبه وتوضیحا تی راجع به شرکت
شروع مصاحبه تخصصی درگروههای 3تا5نفره درمحل آموزش
نظارت مستمرمدیریت وکمیته نظارت عا لی حین برگزاری مصاحبه
برگزاری همزمان تست روانشناسی ومشاوره حضوری درزمان مصاحبه
نمایش فیلم مجتمع ودعوت جهت بازدیدمجتمع
انجام نظرسنجی ازداوطلبان بعدازمصاحبه
قرنطینه گروه جمع بندی نتایج مصاحبه وکنترل فرم ها در4نوبت
جمع بندی نتایج به تفکیک رشته هاوسه گروه متولدویادیپلم گرفته ماهشهروبندرامام خمینی بعنوان گروه 1/متولدودیپلم گرفته سایرشهرستانهای استان خوزستان بعنوان گروه 2/متولدین ودیپلم گرفته های سایراستانها بعنوان گروه 3
وارائه به رئیس کمیته عالی نظارت ازمون
 درراستای تحقق اطلاعیه صادره مبنی برجذب حداقل 50 درصدبومی بامرکزیت ماهشهروبندرامام وخوزستان براساس مجموع نمرات افراددرهرگروه تعیین جدول درصدپذیرش هررشته وکل توسط کمیته عالی نظارت
 تعیین اسامی حائزین نمره رتبه قبولی براساس جدول کمیته عالی نظارت
استخراج اسامی ازکامپیوترمطابق نمرات ومطابقت باپرونده ومدارک ازنظربومی وغیربومی درچندمرحله
اعلام به نفرات حهت تکمیل مدارک ونواقص گواهی های بومی وغیره
پیگیری اخذگزارش قطعی روانشناسی ونتایج مشاوره وحذف فاقدین شرایط مطابق دستورالعمل جذب
هماهنگی بااموزش ره اوران فنون جهت دوره کاراموزی واقامت وعقدقرارداد
برگزاری دهها جلسات ویژه جهت تنظیم جدول حقوقی جدیدوتیپ قراردادواخذمجوزاجرا
اعلام اسامی قطعی پذیرفته شده بعدازازمون علمی ومصاحبه وروانشناسی درتاریخ 1تیرماه ودعوت جهت عقدقرارداداولیه وطی مراحل طب صنعتی وشروع کارآموزی ازتاریخ14تیرماه
طراحی فرم تعهدومعرفی به طب صنعتی وبرگ سوء پیشینه وارسال دعوت نامه به پذیرفته شدگان نهائی
اماده سازی شرایط جهت شروع کارآموزی 14تیرماه
تامین نیروی انسانی متعالی آرمان ماست
آنچه گفته شدتلاشی خالصانه بود جهت اجرای دستورالعمل جذب واستخدامی شرکت واخذ بازخورددرمسیربهبودمستمرسامانه دانش شرکت امیدکه طبق برنامه وبدون نقص اجراشده باشد تا برترین های هررشته گام به سرزمین کاروتلاش وتولیدبگذارند
مجتمع رازی دانشگاهی واقعی است ودوست داردهمچون گذشته درحفظ ونگهداری صنعت مردان خود فرصت انتخاب رابه داوطلبین خدمت بدهد وازتبلیغات ناروادرارائه امکانات غیرواقعی پرهیزنماید قراردادکوتاه مدت 6ماهه و1ساله فرصت تصمیم دوطرفه است که منجربه قراردادبلندمدت گردیده وبدیهی است که رمزماندگاری شرکت های برتر نیروهای ماهروخلاق وباانگیزه است وهمانگونه که نیروهای موجودمحوراین برتری ومعرض توجه سازمان است نیروهای جدیدنیزدرنگاه مدیریت توسعه منابع انسانی درچارچوب تعاریف پذیرفته شده متقابل قدرومنزلت خودراخواهدداشت
                   
                                                                            باتشکر    
                                                                      محمد آسترکی      
                                                                     رئیس اموراداری  
 
 
 
                                                                  فهرست پذیرفته شدگان بعد از آزمون علمی ومصاحبه
 
 
رشته/تعداد
سایر استانها
خوزستان
ماهشهر-بندر امام خمینی(ره)
مهندسی
مکانیک
11 نفر
کاظم دهقانی
رسول پور وحدانی
احسان امیدی
محمود سبز قبائیان
اسماعیل مؤیدی
حسین رباتی
علیرضا مهاجر
مسعود رحیمی لرکی
وحید رفیعی نژاد
علیرضا معشوری محمدرضا یوسفی
مهندسی شیمی/صنایع شیمیایی
24 نفر
سید مهدی جعفریان
محمد حامد سوزنده طاش
وحید رضا داوطلب
میثم حاج حیدری
محمد ضیایی
سهراب خان محمدی
محمد باقدرت
نادر سماواتی
امین باشی
مسعود قنواتی
حمزه کمالی
محمود اسماعیلی پور
محمد پهلوانی دهکمان
محمد صارمی
حسن طهماسبی دزفولی
امین ابراهیمی
احسان قنواتی
سعید فوجی
علی حیدری حسینی
مجتبی قنواتی
سید محمد موسوی
بهرام کوهی
محمد حسن علیزاده
محمد بندری
مهندسی          برق- قدرت
6 نفر
حسین پور قاسم
کامران یزدان پناه
احسان قصاب روبندی
وحید سنایی تراب
وحید جو ریز
مهدی قیصوری
مهندسی      برق-الکترونیک
7 نفر
سعید زارع پور
 
صابر قدری
علی فروغی پناه
حسین نظریان
جلال عساکره
احسان نظارات
حسین محمدیان اصل
مهندسی صنایع
2 نفر
محسن رحیمیان
 
ـــــــــ
اردلان لک
مهندسی کامپیوتر
4 نفر
وحید عطارزاده
اسماعیل مزرعه
رضا کیائی فر
وحید معشوری
مهندسی عمران 2 نفر
ـــــــــــ
مهرد اد درویشی
علی دیلمی
شیمی محض/کاربردی
3 نفر
علی خزاعی فر
شاهرخ باقری
سیدجلال حسینی نسب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امور اداری
۳ تیر ۱۳۸۹ ۱۲:۴۵

اظهار نظر

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500