اطلاعات تماساطلاعات تماس مجتمع

آدرس : بندر امام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161
تلفن : 061-523-41517-8
دورنگار:
061-522-62096-7
دور نگار  دفتر فروش: 061-522-62140
دفتر فروش : 061-522-62147
تلفنخانه : 021-88945001
ایمیل:
info@razip.com
مدیریت ارتباط با مشتری
06152262111