هیئت مدیره
مدیریت عامل
رئیس مجتمع
مرکز پژوهش
بهره برداری
خدمات فنی و فناوری اطلاعات
کشتیرانی و انبار محصول
روابط عمومی
بازرسی و حسابرسی داخلی
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE)

آدرس : بندر امام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161

دفتر فروش : 62147-522-061
تلفنخانه : 88945001-021
مدیریت ارتباط با مشتری : 06152262111
تلفن :8-41517-523-061
دورنگار:7-62096-522-061 
دور نگار دفتر فروش:62140-522-061